หน้าหลัก

.........................    ฝ่ายควบคุมระวางและหลักฐานแผนที่   .........................

 

นายสุธีธ์  มั่งมี

หัวหน้าฝ่ายควบคุมระวางและหลักฐานแผนที่ 

โทรศัพท์ 02-1415884 

 

ฝ่ายควบคุมระวางและหลักฐานแผนที่ 

 • มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม แก้ไข ตรวจสอบการลงที่หมาย และเพิ่มเติมรายละเอียดในระวางแผนที่และระวาง น.ส.3 ก พิจารณาการขอออก น.ส.3 ก ในระวางแผนที่ และปัญหาเกี่ยวกับระวางแผนที่ ซ่อมและแก้ไขระวางแผนที่ จัดทำสารบัญระวางแผนที่ ตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมหลักฐานแผนที่ จัดเก็บรักษาหลักฐานเส้นโครงงานหลักฐานแผนที่ เอกสารการรังวัดเพื่อการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ และโครงการอื่นของกรมที่ดิน รวมทั้งสารบัญแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ระวางแผนที่ต้นร่าง ระวางแผนที่ระบบ ยู.ที.เอ็ม. ตลอดจนให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ เส้นโครงงานหลักฐานแผนที่และระวางแผนที่

 

 • เป้าหมายปีงบประมาณ 2556

1. การลงที่หมายเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมรูปแผนที่ในระวางและหลักฐานแผนที่  - แปลง

2. การจัดทำบัญชีข้อมูลระวางแผนที่ - เรื่อง - ระวาง

3. การตรวจ ติดตาม แนะนำ สาธิตวิธีการจัดเก็บระวางและหลักฐานแผนที่ - สำนักงานที่ดิน 

 

 • ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555

  เป้าหมาย

   

  1. การลงที่หมายเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมรูปแผนที่ในระวางและหลักฐานแผนที่  90,000 แปลง

  2. การจัดทำบัญชีข้อมูลระวางแผนที่ 60 เรื่อง 8,000 ระวาง

  3. การตรวจ ติดตาม แนะนำ สาธิตวิธีการจัดเก็บระวางและหลักฐานแผนที่ 28 สำนักงานที่ดิน 

   

  ผลการดำเนินงาน

  1. การลงที่หมายเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมรูปแผนที่ในระวางและหลักฐานแผนที่  74,840 แปลง

  2. การจัดทำบัญชีข้อมูลระวางแผนที่ 106 เรื่อง 2,223 ระวาง

  3. การตรวจ ติดตาม แนะนำ สาธิตวิธีการจัดเก็บระวางและหลักฐานแผนที่ 47 สำนักงานที่ดิน 

 

 <กลับหน้าหลัก

     

จัดทำโดย

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด  กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-1415883   โทรสาร   02-1439193 

E-mail : survey_standard@yahoo.com