หน้าหลัก     

.........................    ฝ่ายควบคุมระวางและหลักฐานแผนที่   .........................

          

 

             หัวหน้าฝ่ายควบคุมระวางและหลักฐานแผนที่ 

          โทรศัพท์ 02-1415884 

 

ฝ่ายควบคุมระวางและหลักฐานแผนที่ 

 • มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม แก้ไข ตรวจสอบการลงที่หมาย และเพิ่มเติมรายละเอียดในระวางแผนที่และระวาง น.ส.3 ก พิจารณาการขอออก น.ส.3 ก ในระวางแผนที่ และปัญหาเกี่ยวกับระวางแผนที่ ซ่อมและแก้ไขระวางแผนที่ จัดทำสารบัญระวางแผนที่ ตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมหลักฐานแผนที่ จัดเก็บรักษาหลักฐานเส้นโครงงานหลักฐานแผนที่ เอกสารการรังวัดเพื่อการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ และโครงการอื่นของกรมที่ดิน รวมทั้งสารบัญแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ระวางแผนที่ต้นร่าง ระวางแผนที่ระบบ ยู.ที.เอ็ม. ตลอดจนให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ เส้นโครงงานหลักฐานแผนที่และระวางแผนที่

 

 • เป้าหมายปีงบประมาณ 2558

1. การลงที่หมายเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมรูปแผนที่ในระวางและหลักฐานแผนที่  250 เรื่อง  70,000 แปลง

2. การจัดทำบัญชีข้อมูลระวางแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์  50 เรื่อง  1,500  ระวาง

3. โครงการตรวจ แนะนำ การควบคุม จัดเก็บ ซ่อมแซม และปรับปรุงระวางและหลักฐานแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน 8 สำนักงานที่ดิน 

 

 • ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557

  เป้าหมาย

   

  1. การลงที่หมายเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมรูปแผนที่ในระวางและหลักฐานแผนที่  300 เรื่อง 70,000 แปลง

  2. การจัดทำบัญชีข้อมูลระวางแผนที่ 50 เรื่อง 3,000 ระวาง

  3. การตรวจ ติดตาม แนะนำ สาธิตวิธีการจัดเก็บระวางและหลักฐานแผนที่ 7 สำนักงานที่ดิน 

   

  ผลการดำเนินงาน

  1. การลงที่หมายเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมรูปแผนที่ในระวางและหลักฐานแผนที่  332 เรื่อง 80,067 แปลง

  2. การจัดทำบัญชีข้อมูลระวางแผนที่  81 เรื่อง  1,544 ระวาง

  3. การตรวจ ติดตาม แนะนำ สาธิตวิธีการจัดเก็บระวางและหลักฐานแผนที่  7  สำนักงานที่ดิน 

 

 <กลับหน้าหลัก

       

จัดทำโดย

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด  กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-1415883   โทรสาร   02-1439193