หน้าหลัก     

+  สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด-------<;    ข้อมูล 12 พฤษภาคม 2558   ;>-------Cadastral Survey Standard and Promotion bureau    <

- ส่วนมาตรฐานการรังวัดฯ

- ส่วนส่งเสริมการรังวัดฯ

- ฝ่ายควบคุมระวางฯ

 - ฝ่ายอำนวยการ

 

 


Download :

    1. รูปภาพสมเด็จพระเทพฯกับงานรังวัด

    2. คู่มือติดตั้งและใช้งานโปรแกรมค้นหาระเบียบ

        คำสั่ง หนังสือเวียน งานรังวัดเฉพาะราย

    3. ระเบียบกรมที่ดินการวัดสอบเครื่องวัดระยะ
        อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานที่ดิน 2555


    4.
แบบ รว.19 ใหม่
แบบpdf แบบ Excel 
       
แบบExcelมีสูตร


    5. คำแนะนำการรายงานรว19 ผ่านเว็บไซต์

    6. ระเบียบการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
       
จัดการงานค้างสำนักงานที่ดิน 2555


    7. รูปแบบการตรวจติดตามงานรังวัด
        ในสำนักงานที่ดิน


    8. ระเบียบคำสั่งกฏหมายหนังสือเวียน
        งานรังวัดเฉพาะราย


    9. คู่มือการปฏิบัติงานรังวัดเพื่อส่วนราชการ
        และรัฐวิสาหกิจ


    10. ระเบียบว่าด้วยการออกหนังสือแสดงสิทธิ
        ในที่ดิน ในเขตจัดรูปที่ดิน
เพ.ศ. 2553

   11. โปรแกรมบริหารงานช่างฯ เวอร์ชั่น
           24 พ.ค.2547

    12. Update โปรแกรมบริหารงานช่างเวอร์ชั่น
          13 เมษายน 49

    13. updateวันหยุดโปรแกรมบริหารงานช่าง

          ( Unzip วางไว้แทนที่ใน C:/sms_dol/... )

    14. คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารงานช่างฯ ฉบับเต็ม
          (ไฟล์บีบอัด ขนาด 1.9 MB)


    15.  โปรแกรมอ่านไฟล์นามสกุล pdf 
           (FoxitReader) 

    16. โปรแกรมTeamviewer

    17. แบบฟอร์มหนังสือมอบระวังชี้แนวเขตที่ดิน


 

รวม Link :

ftp://172.29.3.11

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน

 

1. โครงการฝึกอบรมโปรแกรม DOLCAD สัญจร ปี 2558

2. สรุปรายงาน การใช้กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมของสำนักงานที่ดิน

3. ผลงานประจำเดือนเมษายน 2558 ฝ่ายรังวัดทั่วประเทศ

4ระยะเวลานัดรังวัดเดือนเมษายน 2558 ฝ่ายรังวัดทั่วประเทศ

5. คู่มือการใฃ้โปรแกรมค้นหาระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียนงานรังวัดเฉพาะราย

6. โปรแกรมค้นหาระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียนงานรังวัดเฉพาะราย

7. update วันหยุดและวันทำงานราชการโปรแกรมบริหารงานช่าง

8. เว็บบอร์ดของช่างรังวัด&วิศวกรรังวัด 

9. การรายงานผลงานรังวัด (รว.19) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

     9.1 รูปแบบวิธีการและกรอบระยะเวลาการรายงาน รว19

     9.2 แบบ รว19ใหม่ แบบpdf  แบบ Excel  แบบExcelมีสูตร

     9.3 คำแนะนำการรายงานรว19 ผ่านเว็บไซต์

     *** กรณีพบปัญหาในเว็บไซต์การรายงาน รว.19 โปรดแจ้ง 02-984-0819 (สทส.) ***

10. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านการรังวัดที่ดิน2557

11. หนังสือเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะเวลานัดรังวัดในสำนักงานที่ดิน

12. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

 

 

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพบุคลากร สำนักฯ พ.ศ.2558

 

- งานเลี้ยงปีใหม่ 2558 สำนักฯ

 

 

- โครงการฝึกอบรมโปรแกรมDOLCAD สัญจร2558

 

- โครงการฝึกอบรมโปรแกรมDOLCAD สัญจร2557(เพิ่มเติม)

 

 

- โครงการฝึกอบรมDOLCAD สัญจร2557

 

การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับต้น ปีงบประมาณ 2557

 

การฝึกอบรมแนะนำให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรฝ่ายระวาง สำนักฯ

 

การฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด2557

 

 


 

: บทความที่น่าสนใจ :

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการวัดสอบเครื่องวัดระยะอิเล็คทรอนิกส์

  คู่มือปฏิบัติงานการรังวัดเฉพาะราย

  วิเคราะห์ข้อมูลงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน

  การรังวัดที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการของกรมชลประทาน

  ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับงานรังวัดเฉพาะราย ของสำนักงานที่ดินและแนวทางแก้ปัญหา

  อนุสาวรีย์ถุงกล้วยแขก ความผิดของใคร ?

  การตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ลงทะเบียน

  แนวทางตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง

  การรังวัดรวมโฉนดกรณีมีที่สาธารณะประโยชน์ตัดผ่าน  

  การเก็บค่าธรรมเนียมส่วนราชการขอตรวจหลักฐานหรือสำเนา  

 


 

 
       

จัดทำโดย

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด  กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-1415883   โทรสาร   02-1439193