หน้าหลัก     

+  สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด-------<;    ข้อมูล 2 ตุลาคม 2558   ;>-------Cadastral Survey Standard and Promotion bureau    <

- ส่วนมาตรฐานการรังวัดการรังวัดเฉพาะราย

- ส่วนส่งเสริมการรังวัด

- ฝ่ายควบคุมระวางและหลักฐานแผนที่

- ฝ่ายอำนวยการ

 

 


Download :

    1. รูปภาพสมเด็จพระเทพฯ กับงานรังวัด

    2. Download โปรแกรมละอื่นๆ

          - DOLCAD Version 1.0.5.3

          - โปรแกรม้นหาระเบียบ คำสั่ง งานรังวัดฯ

          - โปรแกรมบริหารงานช่างในสำนักงานที่ดิน

          - หนังสือคู่มืองานรังวัดเฉพาะราย และอื่นๆ

    3. ระเบียบกรมที่ดินการวัดสอบเครื่องวัดระยะ
         อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานที่ดิน 2555

   
4. แบบ รว.19 ใหม่
แบบpdf แบบ Excel 
         แบบExcelมีสูตร

    5. คำแนะนำการรายงานรว19 ผ่านเว็บไซต์

    6. ระเบียบการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
         จัดการงานค้างสำนักงานที่ดิน 2555

    7. รูปแบบการตรวจติดตามงานรังวัด
         ในสำนักงานที่ดิน

    8. ระเบียบคำสั่งกฏหมายหนังสือเวียน
         งานรังวัดเฉพาะราย

    9. คู่มือการปฏิบัติงานรังวัดเพื่อส่วนราชการ
         และรัฐวิสาหกิจ

    10. ระเบียบว่าด้วยการออกหนังสือแสดงสิทธิ
         ในที่ดิน ในเขตจัดรูปที่ดินเพ.ศ. 2553

    11.  โปรแกรมอ่านไฟล์นามสกุล pdf 
         (FoxitReader) 

    12. แบบฟอร์มหนังสือมอบระวังชี้แนวเขตที่ดิน


 

รวม Link :

ftp://172.29.3.11

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน

 

1. สมส. ได้ปรับปรุงข้อมูล โปรแกรมค้นหาระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียน งานรังวัดเฉพาะราย เป็นวันที่ 7 ตค.58 สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ที่นี่

2. ผลงานรังวัด ประจำเดือนกันยายน 2558 ฝ่ายรังวัดทั่วประเทศ

     2.1 สรุปรายงาน ร.ว. 19 ฝ่ายรังวัดทั่วประเทศ

     2.2 สรุประยะเวลานัดรังวัด ฝ่ายรังวัดทั่วประเทศ

3. ให้ อก.จังหวัด รายงานผลงานรังวัด (ร.ว.19 หน้า 1, 2 และ 3) ผ่านระบบ MIS ควบคู่กับ ระบบเดิม จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการ เมื่อทดสอบระบบ MIS แล้วเสร็จ

4. สรุปรายงาน การใช้กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมของสำนักงานที่ดิน

     4.1 ผลการวัดสอบเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/58 (เดือนเมษายน 2558)

     4.2 ผลการวัดสอบเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/57 (เดือนตุลาคม 2557)

5. การปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัด

     5.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

     5.2 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอ การนัดรังวัด และการเรียกค่าใช้จ่ายในการรังวัดเฉพาะราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

6. การใช้โปรแกรมคำนวณและลงที่หมายแผนที่งานรังวัดเฉพาะราย (DOLCAD)

    6.1 การติดตั้งโปรแกรม DOLCAD โดยผู้ใช้เลือกไฟล์ติดตั้งเอง

    6.2 วิธีแก้ปัญหาโปรแกรม DOLCAD ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้

7. update โปรแกรมบริหารจัดการระวางแผนที่ดิจิทัล (PC-LIS) รุ่น 1 ตค. 58

8. การรายงานผลงานรังวัด (รว.19) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

     8.1 รูปแบบวิธีการและกรอบระยะเวลาการรายงาน รว19

     8.2 แบบ รว19ใหม่ แบบpdf  แบบ Excel  แบบExcelมีสูตร

     8.3 คำแนะนำการรายงานรว19 ผ่านเว็บไซต์

 

 

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพบุคลากร สำนักฯ พ.ศ.2558

 

- งานเลี้ยงปีใหม่ 2558 สำนักฯ

 

 

- โครงการฝึกอบรมโปรแกรมDOLCAD สัญจร2558

 


 

: บทความที่น่าสนใจ :

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการวัดสอบเครื่องวัดระยะอิเล็คทรอนิกส์

  คู่มือปฏิบัติงานการรังวัดเฉพาะราย

  วิเคราะห์ข้อมูลงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน

  การรังวัดที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการของกรมชลประทาน

  ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับงานรังวัดเฉพาะราย ของสำนักงานที่ดินและแนวทางแก้ปัญหา

  อนุสาวรีย์ถุงกล้วยแขก ความผิดของใคร ?

  การตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ลงทะเบียน

  แนวทางตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง

  การรังวัดรวมโฉนดกรณีมีที่สาธารณะประโยชน์ตัดผ่าน  

  การเก็บค่าธรรมเนียมส่วนราชการขอตรวจหลักฐานหรือสำเนา  

 


 
       

จัดทำโดย

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด  กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-1415883   โทรสาร   02-1439193