หน้าหลัก

+  สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด-------<;    ข้อมูล  21 พฤศจิกายน 2557   ;>-------Cadastral Survey Standard and Promotion bureau    <

- ส่วนมาตรฐานการรังวัดฯ

- ส่วนส่งเสริมการรังวัดฯ

- ฝ่ายควบคุมระวางฯ

 - ฝ่ายอำนวยการ

 


Download :

    1. รูปภาพสมเด็จพระเทพฯกับงานรังวัด

    2. คู่มือติดตั้งและใช้งานโปรแกรมค้นหาระเบียบ

        คำสั่ง หนังสือเวียน งานรังวัดเฉพาะราย

    3. ระเบียบกรมที่ดินการวัดสอบเครื่องวัดระยะ
        อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานที่ดิน 2555


    4.
แบบ รว.19 ใหม่
แบบpdf แบบ Excel 
       
แบบExcelมีสูตร


    5. คำแนะนำการรายงานรว19 ผ่านเว็บไซต์

    6. ระเบียบการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
       
จัดการงานค้างสำนักงานที่ดิน 2555


    7. รูปแบบการตรวจติดตามงานรังวัด
        ในสำนักงานที่ดิน


    8. ระเบียบคำสั่งกฏหมายหนังสือเวียน
        งานรังวัดเฉพาะราย


    9. คู่มือการปฏิบัติงานรังวัดเพื่อส่วนราชการ
        และรัฐวิสาหกิจ


    10. ระเบียบว่าด้วยการออกหนังสือแสดงสิทธิ
        ในที่ดิน ในเขตจัดรูปที่ดิน
เพ.ศ. 2553

   11. โปรแกรมบริหารงานช่างฯ เวอร์ชั่น
           24 พ.ค.2547(ไฟล์ 1.4MB 7 ไฟล์)


    12. Update โปรแกรมบริหารงานช่างเวอร์ชั่น
          13 เมษายน 49

    13. คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารงานช่างฯ ฉบับเต็ม
          (ไฟล์บีบอัด ขนาด 1.9 MB)


    14.  โปรแกรมอ่านไฟล์นามสกุล pdf 
           (FoxitReader) 

    15. โปรแกรมTeamviewer

    16. แบบฟอร์มหนังสือมอบระวังชี้แนวเขตที่ดิน


 

รวม Link :

ftp://172.29.3.11

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน

 

รูปแบบใหม่เว็บไซต์สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

1. ผลงานประจำเดือนตุลาคม 2557 ฝ่ายรังวัดทั่วประเทศ

2ระยะเวลานัดรังวัดเดือนตุลาคม 2557 ฝ่ายรังวัดทั่วประเทศ

3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านการรังวัดที่ดิน2557

4. สำนักงานที่ดินที่ยังไม่ส่งผลการวัดสอบกล้องฯ (27 มีค. 57)

5. โครงการฝึกอบรมโปรแกรม DOLCAD สัญจร ปี 2557

6. โปรแกรมค้นหาระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียนงานรังวัดเฉพาะราย

7. ผลการดำเนินงานสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดปี2556

8. หนังสือเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะเวลานัดรังวัดในสำนักงานที่ดิน

9. การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม DOLCAD ปี 2556

10. เว็บบอร์ดของช่างรังวัด&วิศวกรรังวัด 

11. แบบ รว19ใหม่ แบบpdf  แบบ Excel  แบบExcelมีสูตร

12. รูปแบบวิธีการและกรอบระยะเวลาการรายงาน รว19

13. คำแนะนำการรายงานรว19 ผ่านเว็บไซต์

14. การเก็บค่าธรรมเนียมส่วนราชการขอตรวจหลักฐานหรือสำเนา

16. ดูข้อมูลงานรังวัดย้อนหลัง 5ปี ของทั่วประเทศ

17. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

 

- โครงการฝึกอบรมโปรแกรมDOLCAD สัญจร(เพิ่มเติม)

 

 

- โครงการฝึกอบรมDOLCAD สัญจร

 

การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับต้น ปีงบประมาณ 2557

 

การฝึกอบรมแนะนำให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรฝ่ายระวาง สำนักฯ

 

การฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

 

การฝึกอบรมการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดิน

 

 

งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด2556

 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมการปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 4 ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

1 - 3 สิงหาคม 2556
 

 

 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ ปีงบประมาณ 2556

วิชา ความถูกต้องแม่นยำและทันเวลาในการรังวัดและทำแผนที่ในสำนักงานที่ดินอำเภอ

17 - 18 มิถุนายน 2556
 

 

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดปี2556
18 - 19 มกราคม 2556
 

 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพช่างรังวัดเพื่อสนับสนุนภารกิจ
งานรังวัดเพื่อส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 24-26 ต.ค.2555

 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพช่างรังวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดิน 15-19 ต.ค.2555

Morning Brief สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

 

งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด2555

 

 -  นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน  และนายธนู บุญเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักฯ
ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี และเลย

 

 -  นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน  และนายยงยุทธ กาญจนานุรักษ์ 
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานฯตรวจราชการภาคกลาง

 

 -  นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน  และนายธนู บุญเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักฯ
ตรวจราชการจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี

 

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรของสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดปี2555

- การประชุมคณะทำงานวางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักฯ

- โครงการตรวจแนะนำและเร่งรัดงานรังวัดปี2555 เพิ่มเติม

- สมส.ร่วมกับกองฝึกฯ จัดฝึกอบรมโปรแกรม DOLCAD ปี 2555 จำนวน 3 รุ่น

- โครงการตรวจแนะนำและเร่งรัดงานรังวัดปี2555

- สมส.ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง

- โครงการอบรมโปรแกรมDOLSURVEYเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

- ร่วมช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย จ.ลพบุรี

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ (ปลูกป่าเพื่อพ่อของแผ่นดิน)


 

: บทความที่น่าสนใจ :

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการวัดสอบเครื่องวัดระยะอิเล็คทรอนิกส์

  คู่มือปฏิบัติงานการรังวัดเฉพาะราย

  วิเคราะห์ข้อมูลงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน

  การรังวัดที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการของกรมชลประทาน

  ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับงานรังวัดเฉพาะราย ของสำนักงานที่ดินและแนวทางแก้ปัญหา

  อนุสาวรีย์ถุงกล้วยแขก ความผิดของใคร ?

  การตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ลงทะเบียน

  แนวทางตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง

  การรังวัดรวมโฉนดกรณีมีที่สาธารณะประโยชน์ตัดผ่าน  

 


 

 
       

จัดทำโดย

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด  กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-1415883   โทรสาร   02-1439193